Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-BTP ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, chiều ngày 21/12/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị của Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Trồng trọt (Đề mục 4 Chủ đề 24. Nông nghiệp, nông thôn); Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Quản lý nợ công[1] (Đề mục 2 Chủ đề 28. Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước); Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại[2] (Đề mục 4 Chủ đề 30. Thi hành án). Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
 (1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, Đề mục Trồng trọt có 48[3] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 31 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Quản lý nợ công có 21[4] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 48 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp) và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
 (3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Trồng trọt có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội, gồm 07 chương với 85 điều. Ngoài ra, tại Chương II. Giống cây trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung Mục 8. Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (bao gồm các QPPL trong các văn bản quy định về Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh); Đề mục Quản lý nợ công có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017 của Quốc hội, gồm 10 chương với 63 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại gồm 06 chương với 75 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Ngoài ra, đối với đề mục Trồng trọt, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định một số văn bản QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế. Hội đồng thẩm định nhất trí với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc không thực hiện pháp điển các văn bản, các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp, đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý hiệu lực của văn bản (bãi bỏ toàn bộ hoặc bãi bỏ một phần) theo quy định. Cụ thể gồm các văn bản sau: Quyết định số 20/2000/QĐ-BNN-KHCN; Quyết định số 54/2003/QĐ-BNN; Quyết định số 59/2004/QĐ-BNN; Quyết định số 60/2004/QĐ-BNN; Quyết định số 68/2006/QĐ-BNN.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
[1] Đề mục Quản lý nợ công đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, ngày 23/11/2017, Quốc Hội thông qua Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009 nên đề mục Quản lý nợ công được Bộ Tài chính thực hiện pháp điển lại theo quy định.
[2] Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Quyết định số 891/QĐ-TTg được đổi tên thành Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
 
[3] Ngoài ra có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung
[4] Ngoài ra có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Chung nhan Tin Nhiem Mang