Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thanh niên; Tố tụng dân sự; Tố tụng hành chính
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thanh niên; Tố tụng dân sự; Tố tụng hành chính

Thực hiện Quyết định số 1257/QĐ-BTP ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thanh niên; Tố tụng dân sự; Tố tụng hành chính, chiều ngày 10/6/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Thanh niên (Đề mục 3 Chủ đề 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội); Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục: Tố tụng dân sự và Tố tụng hành chính (Đề mục 5,6 Chủ đề 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp). Các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Nội vụ và Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành lập Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Đối với Đề mục Thanh niên, Bộ Nội vụ xác định có 06 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) và 15 văn bản có nội dung liên quan. Tòa án nhân dân tối cao xác định: Đề mục Tố tụng dân sự có 11 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) và 14 văn bản có nội dung liên quan; Đề mục Tố tụng hành chính có 05 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư Pháp) và 16 văn bản có nội dung liên quan.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Thanh niên có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội, gồm 07 chương với 41 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Tố tụng dân sự có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, gồm 10 phần, 42 chương với 517 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Bộ luật. Đề mục Tố tụng hành chính có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, gồm 23 chương với 372 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Hội đồng thẩm định thấy rằng: các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc của các đề mục trên là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các Đề mục Thanh niên; Tố tụng dân sự; Tố tụng hành chính gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục trên. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Nội vụ và Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục. Đối với Đề mục Tố tụng dân sự, Hội đồng thẩm định đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung Danh mục văn bản có nội dung liên quan và thực hiện chỉ dẫn theo quy định, ví dụ: Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Ví dụ: Điều 317); Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội (Ví dụ: Điều 27); Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội (Ví dụ: các Điều 7, 38, 63, 69, 131, 132);  Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội (Ví dụ: Điều 53)...
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Thanh niên; Tố tụng dân sự và Tố tụng hành chính do Bộ Nội vụ và Tòa án nhân dân tối cao chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tố cáo; Thủ tục bắt giữ tàu bay; Thủ tục bắt giữ tàu biển Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang