Chính phủ tiếp tục thông qua và đưa vào khai thác, sử dụng các chủ đề, đề mục của Bộ pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Chính phủ tiếp tục thông qua và đưa vào khai thác, sử dụng các chủ đề, đề mục của Bộ pháp điển

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục.
Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, thì Bộ pháp điển gồm 271 đề mục được xây dựng trong 10 năm (2014 - 2023). Đến nay, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển đối với 150/271 đề mục (Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017; Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 18/01/2018; Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 16/10/2018; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 và Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020). 150/271 đề mục này của Bộ pháp điển đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn).
Qua việc pháp điển 150/271 đề mục, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành rà soát, làm “sạch” được gần 05 nghìn văn bản trên tổng số khoảng gần 09 nghìn văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, góp phần phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.
Tại Nghị quyết số 81/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục, Chính phủ giao giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: (1) sắp xếp các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; (2) phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục; (3) trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định. 
Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng có thể gửi đến email: banbientapphapdien@moj.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (số điện thoại: 024.62739660).
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang