Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàm, cấp ngoại giao; Quốc phòng và Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàm, cấp ngoại giao; Quốc phòng và Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-BTP ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàm, cấp ngoại giao; Quốc phòng và Phòng, chống tác hại của rượu, bia, chiều ngày 09/7/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng- Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Hàm, cấp ngoại giao (Đề mục 5, Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế); Bộ Quốc phòng đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Quốc phòng (Đề mục 13, Chủ đề 25. Quốc phòng) và Bộ Y tế đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Đề mục 11, Chủ đề 45. Y tế, dược). Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Hàm, cấp ngoại giao có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Pháp lệnh và 01 Nghị định) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao và 07 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Quốc phòng có 07 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 04 Nghị định và 02 Thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng và  02 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Phòng, chống tác hại của rượu, bia có 05 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 02 Nghị định và 02 Thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính) và 14 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Hàm, cấp ngoại giao có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh hàm, cấp ngoại giao ngày 31/5/1995 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm 05 chương với 28 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh; đề mục Quốc phòng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Quốc phòng ngày 08/6/2018 của Quốc hội bao gồm 07 chương với 40 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Phòng, chống tác hại rượu, bia có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia ngày 14/6/2019 của Quốc hội bao gồm 07 chương với 36 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Luật. 
 

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Quốc phòng, Hội đồng thẩm định thấy rằng, hiện nay có một số văn bản QPPL còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục Quốc phòng và chưa được thực hiện pháp điển vào đề mục. Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong trường hợp các văn bản không còn áp dụng trên thực tế thì không thực hiện pháp điển vào đề mục đồng thời sớm xử lý, kiến nghị xử lý hiệu lực theo quy định, cụ thể các văn bản sau: (1) Thông tư liên tịch số 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKHĐT-BLĐTBXH ngày 31/7/2009 của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự; (2) Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; (3) Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; (4) Thông tư số 38/2010/TT-BQP ngày 10/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Danh mục mua sắm, sản xuất vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai