Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Biển Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Biển Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Biển Việt Nam và đề mục Cảnh sát biển Việt Nam, chiều ngày 21/7/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Biển Việt Nam (Đề mục 5, Chủ đề 1. An ninh quốc gia) và Bộ Quốc phòng đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Cảnh sát biển Việt Nam (Đề mục 8, Chủ đề 25. Quốc phòng). Trên cơ sở đó, Bộ ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Biển Việt Nam và đề mục Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
 

 (2) Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong các đề mục: Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Biển Việt Nam có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật; 02 Nghị định và 01 Thông tư liên tịch) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và 33 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Cảnh sát biển Việt Nam có 07 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng CP và 04 Thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng và  12 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
 (3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của 02 đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
 

(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Biển Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 của Quốc hội bao gồm 07 chương với 55 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Cảnh sát biển Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19/11/2018 của Quốc hội bao gồm 08 chương với 41 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật. 
Về cơ bản, các đại biểu tham dự cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Biển Việt Nam và đề mục Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài ra, một số đại biểu đã  góp ý bổ sung về việc xác định nội dung quy phạm pháp luật có liên quan đến nhau trong nội dung đề mục Biển Việt Nam và đề mục Cảnh sát biển Việt Nam, đảm bảo việc thực hiện chỉ dẫn trực tiếp, cụ thể đến từng điều trong các Đề mục.
 

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương