Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội và Hàng không dân dụng Việt Nam
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội và Hàng không dân dụng Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1734/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội; Hàng không dân dụng Việt Nam, chiều ngày 20/8/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Đề mục 3, Chủ đề 1. An ninh quốc gia); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bảo hiểm xã hội (Đề mục 1, Chủ đề 2. Bảo hiểm); Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam (Đề mục 5, Chủ đề 14. Giao thông, vận tải). Trên cơ sở đó, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 pháp lệnh; 01 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 01 thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an 20 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Bảo hiểm xã hội có 35[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 luật, 01 nghị quyết của Quốc hội, 12 nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 19 thông tư và thông tư liên tịch) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính và Bộ Y tế và 24 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam có 47[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 luật, 13 nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 quyết định của Bộ trưởng, 27 thông tư và 04 thông tư liên tịch) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và 14 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Quốc hội, bao gồm 05 chương với 24 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh; đề mục Bảo hiểm xã hội có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 bị bãi bỏ một phần bởi Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, bao gồm 09 chương với 125[3] điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số Hàng không dân dụng Việt Nam 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014, bao gồm 10 chương với 203[4] điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
 

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Bảo hiểm xã hội, Hội đồng thẩm định thấy rằng, một số văn bản QPPL còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục và chưa được thực hiện pháp điển vào đề mục. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu rà soát hiệu lực văn bản và pháp điển theo quy định. Trong trường hợp các văn bản không còn áp dụng trên thực tế thì không thực hiện pháp điển vào đề mục đồng thời sớm kiến nghị xử lý, xử lý hiệu lực theo quy định, cụ thể các văn bản sau:
 (1) Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
(2) Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-TC-BLĐTBXH ngày 14/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg.
 

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Ngoài ra, có 06 văn bản sửa đổi, bổ sung
[2] Ngoài ra có 12 văn bản sửa đổi, bổ sung
[3] Trong đó có 17 điều đã bị bãi bỏ.
[4] Trong đó có 01 điều đã bị bãi bỏ.
Vũ Thị Mai