Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1935/QĐ-BTP ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp, chiều ngày 30/9/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thi đua, khen thưởng (Đề mục 1, Chủ đề 29. Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước); Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thuế giá trị gia tăng và đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp (Đề mục 6 và Đề mục số 11, Chủ đề 33. Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác). Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Thi đua, khen thưởng có 63[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 luật; 01 pháp lệnh; 13 nghị định; 04 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 44 thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng (trong đó có 14 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ; 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính và 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Thuế giá trị gia tăng có 12[2] văn bản có nội dung thuộc đề mục, gồm 01 luật; 01 nghị định và 10 thông tư (các văn bản này đều thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 43 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp có 10[3] văn bản có nội dung thuộc đề mục, gồm 01 luật; 01 Nghị quyết của Quốc hội; 02 nghị định; và 06 thông tư (các văn bản này đều thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 28 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Thi đua, khen thưởng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/06/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng), bao gồm 08 chương với 104 điều (trong đó có Điều 29.1.LQ.104 là Điều 2 Luật số 39/2013/QH13) và 01 chương được cơ quan thực hiện pháp điển bổ sung, cụ thể: Chương VI Thi đua, khen thưởng trong một số lĩnh vực. Nội dung Chương VI bao gồm các văn bản QPPL quy định về thi đua, khen thưởng trong một số lĩnh vực và thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành; đề mục Thuế giá trị gia tăng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 13/2008/QH12 về Thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13; Luật số 106/2016/QH13) gồm 04 chương với 16 điều). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số văn bản QPPL có nội dung tương đối độc lập, cụ thể: bổ sung Chương IV (Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng trong một số lĩnh vực đặc thù) bao gồm 05 mục, mỗi mục bao gồm các nội dung như: hướng dẫn hoàn thuế thuế giá trị gia tăng đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với đài truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố ... Như vậy, đề mục Thuế giá trị gia tăng có cấu trúc gồm 5 chương, chương IV Điều khoản thi hành trở thành Chương V của đề mục; đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 14/2008/QH12 về Thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13) gồm 04 chương với 19 điều). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số văn bản QPPL có nội dung tương đối độc lập, cụ thể: bổ sung Chương IV (Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù) bao gồm 03 mục, mỗi mục bao gồm các nội dung như: hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đài truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố; hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí... Như vậy, đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp có cấu trúc gồm 5 chương, chương IV Điều khoản thi hành trở thành Chương V của đề mục.
Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Thi đua, khen thưởng, Hội đồng thẩm định thấy rằng Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ do đang có hiệu lực, có nội dung thuộc Đề mục nhưng chưa được pháp điển vào đề mục Thi đua, khen thưởng. Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nội vụ pháp điển bổ sung các quy định của Thông tư số 57/2020/TT-BQP vào Chương VI (Thi đua, khen thưởng trong một số lĩnh vực) theo quy định, bảo đảm tính đồng bộ, dễ tra cứu của hệ thống văn bản QPPL có nội dung thuộc Đề mục.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
 
[1] Ngoài ra, có 12 văn bản sửa đổi, bổ sung
[2] Ngoài ra, có 18 văn bản sửa đổi, bổ sung
[3] Ngoài ra, có 11 văn bản sửa đổi, bổ sung
Phùng Thị Hương