Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hóa chất và Đường sắt
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hóa chất và Đường sắt

Thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-BTP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Hóa chất và đề mục Đường sắt, chiều ngày 15/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Hóa chất (Đề mục 4, Chủ đề 7. Công nghiệp) và Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Đường sắt (Đề mục 1, Chủ đề 14. Giao thông, vận tải). Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Hóa chất và đề mục Đường sắt bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong các đề mục: Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Hóa chất có 08[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 Luật; 02 Nghị định; 04 Thông tư (trong đó có 07 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương; 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ) và 53 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Đường sắt có 29[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 Luật, 03 Nghị định và 23 Thông tư (trong đó có 28 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giao thông vận tải; 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế) và 07 văn bản có nội dung liên quan.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của 02 đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Hóa chất có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/06/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch), bao gồm 10 chương với 71 điều (trong đó có có 02 điều đã bị bãi bỏ) và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Đường sắt có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017, bao gồm 10 chương với 88 điều[3] và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Hóa chất, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công Thương trao đổi, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, nghiên cứu pháp điển các văn bản này vào đề mục Hóa chất hoặc đề mục khác trong Bộ pháp điển cho phù hợp, cụ thể như sau:
(1) Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
(2) Thông tư số 20/2015/TT-BYT ngày 27/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt muỗi dạng phun hạt thể tích cực nhỏ;
(3) Thông tư 21/2015/TT-BYT ngày 27/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khảo nghiệm tấm hóa chất xua, diệt muỗi dùng điện;
(4) Thông tư số 22/2015/TT-BYT ngày 27/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khảo nghiệm kem xoa xua muỗi;
(5) Thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra, có 08 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra, có 04 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Trong đó, có Điều 7a được bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang