Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giao thông đường bộ và Lực lượng dự bị động viên
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giao thông đường bộ và Lực lượng dự bị động viên

Thực hiện Quyết định số 2145/QĐ-BTP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giao thông đường bộ và đề mục Lực lượng dự bị động viên, chiều ngày 30/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Giao thông đường bộ (Đề mục 2 Chủ đề 14. Giao thông, vận tải); Bộ Quốc phòng đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Lực lượng dự bị động viên (Đề mục 9 Chủ đề 25. Quốc phòng). Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng  đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Giao thông đường bộ và đề mục Lực lượng dự bị động viên bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong các đề mục: Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Giao thông đường bộ có 82[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 Luật; 11 Nghị định; 65 Thông tư, 05 Thông tư liên tịch (trong đó có 73 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giao thông vận tải; 05 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an; 02 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng; 02 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) và 23 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Lực lượng dự bị động viên có 05 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 03 Nghị định và 01 Thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng và 12 văn bản có nội dung liên quan.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của 02 đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Giao thông đường bộ có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 23/2008/QH12 về Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về Phòng, chống tác hại của rượu, bia), bao gồm 08 chương với 90[2] điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Lực lượng dự bị động viên có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 53/2019/QH14 về Lực lượng dự bị động viên ngày 26/11/2019 của Quốc hội, bao gồm 05 chương với 41 điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.  

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Giao thông đường bộ, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an pháp điển bổ sung Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Ngoài ra, có 22 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Trong đó, có Điều 6a là Điều được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 35/2018/QH14.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang