Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-BTP ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chiều ngày 22/3/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện pháp điển 02 đề mục: Đo lường (Đề mục 4); Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (Đề mục số 8) thuộc Chủ đề 19. Khoa học, công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Các cơ quan thực hiện pháp điển đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, Đề mục Đo lường có 17[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Quốc phòng) và 20 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có 21[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 439 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục.
Theo đó, Đề mục Đo lường có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 35/2018/QH14), gồm 09 chương với 58 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 35/2018/QH14), gồm 07 chương với 71 điều luật và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.

(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện thêm để bảo đảm chất lượng, đúng quy định như: Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu pháp điển bổ sung đối với Thông tư số 42/2021/TT-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở trong Công an nhân dân vào Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn; rà soát, bổ sung việc đính kèm các phụ lục, biểu mẫu; thực hiện ghi chú, chỉ dẫn còn thiếu và sắp xếp lại vị trí một số điều chưa phù hợp trong 02 đề mục nêu trên.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra, có 05 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra, có 06 văn bản sửa đổi, bổ sung.
Hoàng Như Quỳnh

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân
Chung nhan Tin Nhiem Mang