Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân

Thực hiện Quyết định số 443/QĐ-BTP ngày 22/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân, chiều ngày 01/4/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển 03 đề mục: Cảnh sát môi trường (Đề mục 9); Quản lý, sử dụng pháo (Đề mục 10) và Căn cước công dân (Đề mục số 15) thuộc Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội. Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành đối với dự thảo Danh mục văn bản thực hiện pháp điển các đề mục (Công văn số 3539/V03-P4 ngày 01/10/2021). Sau khi phối hợp với các bộ, ngành thực hiện pháp điển, Bộ Công an đã tổng hợp hồ sơ và có Công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các đề mục trên (Công văn số 643/BCA-V03 ngày 03/3/2022 và Công văn số 869/BCA-V03 ngày 17/3/2022). Về cơ bản, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, xác định các văn bản QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục, cụ thể: Đề mục Cảnh sát môi trường có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 17 nội dung liên quan đến đề mục; Đề mục Quản lý, sử dụng pháo có 03 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an và Bộ Tài chính) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; Đề mục Căn cước công dân có 07 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (Bộ Công an) và 08 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục.
Theo đó, Đề mục Cảnh sát môi trường có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23/12/2014 của của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm 05 chương với 19 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh; Đề mục Quản lý, sử dụng pháo có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, gồm 04 chương với 26 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định; Đề mục Căn cước công dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội), gồm 06 chương với 39 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển các đề mục bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, Bộ Công an cần tiếp tục rà soát, thực hiện bổ sung kỹ thuật đính kèm phụ lục, biểu mẫu còn thiếu trong 03 đề mục nêu trên.
Đối với Đề mục Quản lý, sử dụng pháo, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, xác định các văn bản QPPL sau đây có nội dung liên quan đến Đề mục, bổ sung vào Danh mục văn bản có nội dung liên quan và thực hiện chỉ dẫn theo quy định,  ví dụ: Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001(được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 40/2013/QH13); Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2020/QH14); Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa...
 Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân do Bộ Công an chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh
Chung nhan Tin Nhiem Mang