Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu

Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-BTP ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu, chiều ngày 19/4/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị của Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển 03 đề mục: Đề mục Thi hành tạm giữ, tạm giam (Đề mục số 10) và Đề mục Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Đề mục số 11) thuộc Chủ đề 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; Đề mục Quản lý và sử dụng con dấu (Đề mục số 12) thuộc Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội theo quy định. Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành đối với dự thảo Danh mục văn bản thực hiện pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu (Công văn số 3539/V03-P4 ngày 01/10/2021 và công văn số 3663/BCA-V03 ngày 11/10/2021). Sau khi phối hợp với các bộ, ngành thực hiện pháp điển, Bộ Công an đã tổng hợp hồ sơ và có Công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các đề mục trên (Công văn số 869/BCA-V03 ngày 17/3/2022 và Công văn số 1134/BCA-V03 ngày 06/4/2022).

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, xác định các văn bản QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục, cụ thể: Đề mục Thi hành tạm giữ, tạm giam có 10 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) và 18 nội dung liên quan đến đề mục; Đề mục Tổ chức cơ quan điều tra hình sự có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) và 09 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; Đề mục Quản lý và sử dụng con dấu có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 04 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Thi hành tạm giữ, tạm giam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH14 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, gồm 11 chương với 73 điều luật và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Tổ chức cơ quan điều tra hình sự có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 02/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội), gồm 10 chương với 73 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Quản lý và sử dụng con dấu có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, gồm 04 chương với 28 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định.   
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo kết quả pháp điển các đề mục gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công an rà soát, xác định hiệu lực của một số văn bản, trường hợp văn bản không còn áp dụng trên thực tế thì thực hiện xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định, ví dụ: Thông tư số 08/TT-BNV(C13) ngày 21/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mẫu, việc khắc, sử dụng và quản lý con dấu của các cấp, đơn vị trong ngành công an.
Đồng thời, Bộ Công an cần rà soát, bổ sung kỹ thuật đính kèm một số phụ lục, biểu mẫu tại cuối điều có quy định, áp dụng phụ lục, biểu mẫu đó đối với các văn bản QPPL thuộc nội dung của các đề mục này.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản
Chung nhan Tin Nhiem Mang