Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán

Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán, chiều ngày 06/5/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Lao động (Đề mục 2 Chủ đề 20. Lao động); Bộ Quốc phòng đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Biên phòng Việt Nam (Đề mục 2 Chủ đề 25. Quốc phòng); Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Chứng khoán (Đề mục 4 Chủ đề 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán). Các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành lập Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định có 10 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương) và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Bộ Quốc phòng xác định có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng) và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Bộ Tài chính xác định có 23 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 38 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Lao động có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội, gồm 17 chương với 220 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Bộ luật. Đề mục Biên phòng Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội gồm 06 chương với 36 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Chứng khoán có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, gồm 10 chương với 135 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.  
 (4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo kết quả pháp điển các đề mục gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục trên. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc các đề mục trên. Đối với đề mục Lao động, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, bổ sung văn bản có nội dung liên quan và thực hiện chỉ dẫn theo quy định, ví dụ: Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 217. Xử lý vi phạm có nội dung liên quan đến Đề mục).
Ngoài ra, Hội đồng thẩm định thấy rằng, Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa có nội dung giao thoa giữa Đề mục Biên phòng Việt Nam và Đề mục Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Đề mục 11 Chủ đề 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp), do đó, Nghị định số 114/2017/NĐ-CP nên pháp điển vào Đề mục Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sẽ phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện chỉ dẫn đến Nghị định số 114/2017/NĐ-CP (nếu có).
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
 
Hoàng Như Quỳnh

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế
Chung nhan Tin Nhiem Mang