Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tố cáo; Thủ tục bắt giữ tàu bay; Thủ tục bắt giữ tàu biển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tố cáo; Thủ tục bắt giữ tàu bay; Thủ tục bắt giữ tàu biển

Thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tố cáo; Thủ tục bắt giữ tàu bay; Thủ tục bắt giữ tàu biển, chiều ngày 26/5/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Tố cáo (Đề mục 5 Chủ đề 18. Khiếu nại, tố cáo); Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu bay và Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu biển (Đề mục 3, 4 Chủ đề 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp). Các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Thanh tra Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành lập Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Đối với Đề mục Tố cáo, Thanh tra Chính phủ xác định có 15 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ) và 04 văn bản có nội dung liên quan.  Đối với 02 đề mục do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì thực hiện: Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu bay có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Giao thông vận tải) và 02 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu biển có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Giao thông vận tải) và 01 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Tố cáo có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội, gồm 09 chương với 67 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu bay có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay số 11/2010/UBTVQH12 ngày 16/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 04 chương với 49 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh. Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu biển có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12 ngày 27/8/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 06 chương với 72 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh. 
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo kết quả pháp điển các đề mục gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục trên. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc các đề mục trên.
Hội đồng thẩm định đề nghị Thanh tra Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, rà soát, xác định các quy định trong một số văn bản có nội dung liên quan đến các đề mục trên và thực hiện chỉ dẫn theo quy định, ví dụ:
Đối với Đề mục Tố cáo: Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13…
Đối với Đề mục Thủ tục bắt giữ tàu biển: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Bộ luật Hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Tố cáo, Thủ tục bắt giữ tàu bay và Thủ tục bắt giữ tàu biển do Thanh tra Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi hành tạm giữ, tạm giam; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh sát môi trường; Quản lý, sử dụng pháo và Căn cước công dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trồng trọt; Quản lý nợ công; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác
Chung nhan Tin Nhiem Mang